Tag: inspiring girls

Igrzyska Wolności: “Dziewczyny i przywództwo. Jak możemy wspierać potencjał przywódczy młodych?

Wystę­pu­ję w roli mode­ra­tor­ki spo­tka­nia, w któ­rym udział biorą:
Eli­za Dur­ka – mene­dżer­ka, badacz­ka i akty­wist­ka spo­łecz­na, fun­da­tor­ka i pre­ze­ska Inspi­ring Girls Polska,
Zuzan­na Karcz – akty­wist­ka na rzecz edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej, anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej i klimatycznej,
Mar­cin Sza­la – edu­ka­tor, twór­ca liceum Artes Liberales,
Kata­rzy­na Wierz­bow­ska – przed­się­bior­czy­ni, przed­się­bior­czy­ni spo­łecz­na, inno­wa­tor­ka spo­łecz­na, współ­za­ło­ży­ciel­ka i CEO Sophia Health.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep