17 wrze­śnia o godz. 17.00 pod­czas “Igrzysk Wol­no­ści” będę mia­ła zaszczyt mode­ro­wa­nia spo­tka­nia doty­czą­ce­go roz­wo­ju poten­cja­łu przy­wód­cze­go u dziew­cząt. Poroz­ma­wia­my o przed­się­bior­czo­ści, IT, pomy­słach na inspi­ro­wa­nie dziew­czy­nek do się­ga­nia po nowe pomy­sły i roz­wi­ja­nia się w wie­lu dzie­dzi­nach i o wyni­kach rapor­tu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Inspi­ring Girls Polska. 
Moimi roz­mów­ca­mi i roz­mów­czy­nia­mi będą:
  • Eli­za Dur­ka – mene­dżer­ka, badacz­ka i akty­wist­ka spo­łecz­na, fun­da­tor­ka i pre­ze­ska INSPIRING GIRLS POLSKA;
  • Zuzan­na Karcz – akty­wist­ka na rzecz edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej, anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej i klimatycznej;
  • Mar­cin Sza­la – edu­ka­tor, twór­ca liceum Artes Liberales;
  • Kata­rzy­na Wierz­bow­ska – przed­się­bior­czy­ni, inno­wa­tor­ka spo­łecz­na, współ­za­ło­ży­ciel­ka i CEO Sophia Health.
Trans­mi­sja z wyda­rze­nia będzie dostęp­na też na żywo na moim FB