Tag: jak zdobyć Nobla

Konkurs literacki: „Jak zdobyć nagrodę Nobla?”

dla kogo: oso­by uczniow­skie ze szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych do kie­dy: pra­ce trze­ba wysłać do 23 mar­ca co trze­ba zro­bić: napi­sać baj­kę, esej, repor­taż, opo­wia­da­nie do 6 tysię­cy zna­ków temat: kli­mat oraz zmia­ny, wyzwa­nia i zagrożenia...