Tag: młodzieżowy strajk klimatyczny

młodzieżowy strajk klimatyczny

Mia­łam szczę­ście być na Mło­dzie­żo­wym Straj­ku Kli­ma­tycz­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez mło­dzież. Popła­ka­łam się, sza­le­nie wzru­sza­ło mnie to, jak to zor­ga­ni­zo­wa­li, z jaką ener­gią wykrzy­ki­wa­li chwy­tli­we hasła, z jakim sza­cun­kiem się do sie­bie odno­si­li. Nasto­lat­ki zorganizowały...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep