Tag: poprawność polityczna

Poprawność polityczna

znie­na­wi­dzo­na przez nie­któ­rych „popraw­ność poli­tycz­na” nie jest for­mą cen­zu­ry, a jedy­nie spo­so­bem na wpro­wa­dze­nie sza­cun­ku w dys­ku­sji internetowej