Klasa wysyłkowa: Fizyczne

WEGE świeca rzepakowa “Malinowy Leśmian”

Sto­ję przy krza­ku malin w Rodzin­nych Ogród­kach Dział­ko­wych; słoń­ce pra­ży w kark, psy wyle­gu­ją się na tra­wie, jabł­ka spa­da­ją z drzew, a ja jem te mali­ny, jak osza­la­ła. A póź­niej otwie­ram oczy i widzę zim­ną, desz­czo­wą wio­snę, jesień, zimę. Potrze­bu­jesz tej świecz­ki, tak, jak ja. Dłu­go pra­co­wa­łam nad tym, by zro­bić dla Cie­bie wspo­mnie­nie ide­al­nych waka­cji na RODOS. Przy oka­zji zdo­by­łam wosk z Pod­la­sia, ma cer­ty­fi­ka­ty: NON GMO, koszer­ność i halal; zapach speł­nia stan­dar­dy INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA) i prze­pi­sa­mi REACH, ANIMAL NON-TESTING DECLARATION (TI/9/6); całość jest w peł­ni wegań­ska, inspi­ro­wa­na twór­czo­ścią BOLESŁAWA LEŚMIANA. I on i ja kocha­my natu­rę, dla­te­go też zuży­ty pojem­nik możesz mi zwró­cić i dostać wiel­ką zniż­kę na ponow­ne napełnienie. 

Herbata “Malinowy Leśmian”

Mali­no­wy Leśmian to uni­kal­na mie­szan­ka her­ba­ty oolong, któ­ra dostar­czy Ci doznań god­nych „Mali­no­we­go chru­śnia­ku”. Dosko­na­le odprę­ża i pozwa­la w peł­ni cie­szyć się chwi­lą. Roz­siądź się wygod­nie w fote­lu, chwyć w dło­nie kube­czek z Mali­no­wym Leśmia­nem i delek­tuj lek­tu­rą (tak­że spo­za kano­nu szkolnego)!

Zestaw “W malinowym chruśniaku”

Dla new­slet­te­ro­wi­czów ‑10%