Baba’s books

Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek
it was amazing
Zawa­da napi­sał książ­kę, któ­ra uczy wraż­li­wo­ści i słu­cha­nia. Głów­ny boha­ter wycho­wu­je się w domu dziec­ka pro­wa­dzo­nym przez zakon­ni­ce, kocha ludzi i świat, jed­nak bra­ku­je mu miło­ści i musi szyb­ko doro­snąć. Wraz z kotem Sza­ta­nem uczy się pr... 
Krótka wymiana ognia
really liked it
Obok “Krót­kiej wymia­ny ognia” nie spo­sób przejść obo­jęt­nie – to książ­ka, któ­ra drę­czy, jest nie­wy­god­na, bo poru­sza tema­ty zna­ne głów­nie doj­rza­łym kobie­tom. Czy to wyklu­cza­nie? Tak. Książ­ka mówi bowiem o tym, że doj­rza­łym kobie­tom, które ... 

goodreads.com