Tag: edziecko

eDziecko: “RJP ogłasza rewolucję. Oberwie się też uczniom? Polonistka: Będzie szok i oburzenie”

Zmia­ny pozwo­lą unik­nąć popeł­nia­nia błę­dów języ­ko­wych i dadzą piszą­cym szan­sę, by ci sku­pi­li się na innych aspek­tach popraw­no­ści tek­stu. Rewo­lu­cja jest wyni­kiem ana­liz i więk­szość z nich była postu­lo­wa­na już wie­le lat temu, ale czy słusz­nie? O tym poroz­ma­wia­li­śmy z doświad­czo­ną nauczy­ciel­ką Ane­tą Kory­ciń­ską, zna­ną lepiej jako Baba od Polskiego .

eDziecko: Wiedziałam, że jestem “dziwakiem” w pokoju nauczycielskim

Wywiad prze­pro­wa­dzi­ła Mag­da­le­na Woźniak

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep