Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Rada Języ­ka Pol­skie­go uchwa­li­ła zmia­ny w orto­gra­fii, któ­re mają obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia 2026 roku. Na liście zna­la­zły się m.in. pisow­nia nazw miesz­kań­ców miast, ale tak­że zda­nia z wyko­rzy­sta­niem czą­stek ‑bym, ‑byś, ‑by, ‑byśmy, ‑byście ze spój­ni­ka­mi. Rewo­lu­cja w dużym stop­niu dotknie tak­że pol­skie szko­ły, a o tym roz­ma­wia­my z polo­nist­ką zna­ną w sie­ci jako Baba od Polskiego. 
Język pol­ski wciąż się zmie­nia, jed­nak jego ewo­lu­cja w ostat­nich latach zde­cy­do­wa­nie przy­spie­szy­ła. Codzien­nie poja­wia­ją się nowe sło­wa, zwro­ty, potocz­ne wyra­że­nia. Rada Języ­ka Pol­skie­go zde­cy­do­wa­ła się zmie­nić zasa­dy pol­skiej orto­gra­fii, aby ta była mniej kło­po­tli­wa. Zgod­nie z uchwa­łą, 1 stycz­nia 2026 zmie­nią się zasa­dy pisow­ni nie­któ­rych wyra­zów, grup wyra­zów, połą­czeń i wyjąt­ków, któ­re przez dzie­się­cio­le­cia spra­wia­ły (szcze­gól­nie uczniom) pro­ble­my. RJP wpro­wa­dza dużo uła­twień i ujed­no­li­ceń, któ­re wbrew pozo­rom wyda­ją się pro­ste, a jed­nak wciąż pisze się je błędnie. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?