Tag: ortografia

Zła pisownia tytułów książek

Mnie napraw­dę nie­wie­le fru­stru­je, ale na widok „Kamie­ni na Sza­niec*” zamiast „Kamie­ni na sza­niec” chce mi się pła­kać, bo na pew­no gdzieś na świe­cie umie­ra panda 🐼

Ortografia: przestańcie tak podziwiać historię i teraźniejszość i nie róbcie błędów ortograficznych

Co za hit! To jest HiT, czy­li histo­ria i teraźniejszość 

ortografia – zasady pisowni wyrazów

Zasa­dy pol­skiej pisowni.

Szkoła Poradnik TVP3: czy ortografia odchodzi do lamusa?

Kie­dy wypra­co­wa­nia są pisa­ne w popu­lar­nym pro­gra­mie kom­pu­te­ro­wym, to błę­dy przez nas popeł­nia­ne są auto­ma­tycz­nie popra­wia­ne. Czy orto­gra­fia odcho­dzi do lamu­sa? 💬 Na pyta­nia Adam Giza zwią­za­ne z gra­ma­ty­ką odpo­wie Ane­ta Kory­ciń­ska, nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go i autor­ka bloga...