Prze­stań­cie powie­lać błę­dy, napraw­dę nie potrze­ba pisać nazwy nowe­go przed­mio­tu wiel­ki­mi lite­ra­mi, nie sądzę, by zasłu­gi­wał na taki szacunek 😉
Nazwy przed­mio­tów szkol­nych i zajęć uni­wer­sy­tec­kich pisze­my małą literą.


Zatem:
✅histo­ria i teraź­niej­szość – nazwa przedmiotu
✅”Histo­ria i teraź­niej­szość” – tytuł podręcznika


Nigdy:
⛔️Histo­ria i Teraźniejszość