Tag: Hannah Gold

Patronat BABY: „Zaginiony wieloryb”

Mój majo­wy patro­nat to dru­ga książ­ka Han­nah Gold o przy­jaź­ni międzygatunkowej. 

Patronat BABY: „Ostatni niedźwiedź”

Chcę wam poka­zać mój jesien­ny patro­nat dla dzie­ci w wie­ku 9 – 12 lat, to książ­ka, o któ­rej mówię już jakiś czas rodzi­com szu­ka­ją­cym dla swo­ich dzie­ci mądrej histo­rii, któ­ra poru­sza ser­ce i poka­zu­je, że moż­na być pochło­nię­tym przez nar­ra­cję, zanu­rzyć się w niej. Widzia­łam, że w ame­ry­kań­skich szko­łach jest wyko­rzy­sty­wa­na pod­czas lek­cji (w sie­ci wie­le kart pracy).

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep