Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Han­nah Gold, autor­ka powie­ści „Ostat­ni niedź­wiedź” (to tak­że mój patro­nat, czym się szczy­cę, a książ­kę pole­cam jako nagro­dę szkol­ną dla czy­tel­ni­ków z klas 1 – 3) znów wzru­sza mnie do łez, bo za każ­dym razem, gdy dosta­je­my opo­wieść o zwie­rzę­tach, prze­ży­wa­my też wie­le wzru­szeń. Tym razem otrzy­mu­je­my list miło­sny do oce­anu, powieść „Zagi­nio­ny wie­lo­ryb” (tłum. Pau­li­na Bra­iter, wydaw­nic­two Wil­ga) opo­wia­da o nie­zwy­kłej rela­cji czło­wie­ka i zwie­rzę­cia, z któ­rej to czło­wiek ma zaszczyt uczyć się tego, co w życiu waż­ne.  To dają­ca nadzie­ję histo­ria  osa­dzo­na w sło­necz­nej Kali­for­nii, poru­sza­ją­ca trud­ne tema­ty, takie jak cho­ro­ba psy­chicz­na rodzi­ca, samot­ność, złość, ale dają­ca tak­że wie­le nadziei i poka­zu­ją­ca, że dzię­ki wię­ziom może­my zyskać wolność. 


Fabu­ła kon­cen­tru­je się na jede­na­sto­let­nim Rio, któ­ry cho­ciaż jest jesz­cze dziec­kiem, musi pora­dzić sobie w nie­ła­twej sytu­acji rodzin­nej. Jego mama  tra­fia do szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, więc  zosta­je wysła­ny z Lon­dy­nu do Oce­an Bay w Kali­for­nii i musi zamiesz­kać z bab­cią, któ­rej pra­wie nie zna. Oczy­wi­ście jest zły, czu­je się zagu­bio­ny i odizo­lo­wa­ny od swo­ich zna­jo­mych, tęsk­ni  za mamą. Pozna­je Mari­nę, cór­kę orga­ni­za­to­ra wycie­czek dla miło­śni­ków wie­lo­ry­bów, któ­ra wpro­wa­dza go w fascy­nu­ją­cy świat tych maje­sta­tycz­nych ssa­ków. Oka­zu­je się, że Rio ma nie­zwy­kły dar – sły­szy dźwię­ki wyda­wa­ne przez wie­lo­ry­by. Odkry­wa też  „pudeł­ko rado­ści” swo­jej mamy, w któ­rym znaj­du­je szki­cow­nik pełen rysun­ków wie­lo­ry­bów, szcze­gól­nie jed­ne­go, pły­wa­cza sza­re­go – Bia­łej Smu­gi. To odkry­cie sta­je się począt­kiem jego fascy­na­cji natu­rą i wie­lo­ry­ba­mi. Myśląc wciąż o mamie, posta­na­wia odna­leźć   Bia­łą Smugę.Książ­ka uka­zu­je, jak potęż­na i uzdra­wia­ją­ca może być moc natu­ry oraz jak trud­ne sytu­acje mogą pro­wa­dzić do odkry­wa­nia nowych dróg. Histo­ria Rio daje wia­rę w lep­sze jutro. Książ­ka podej­mu­je tak­że temat ochro­ny śro­do­wi­ska. Sub­tel­nie przed­sta­wia pro­blem ochro­ny wie­lo­ry­bów i wpły­wu ludz­kiej dzia­łal­no­ści na ich życie. Rio, przez swo­je obser­wa­cje i doświad­cze­nia, uczy się sza­cun­ku do natu­ry i rozu­mie, jak istot­ne jest dba­nie o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Ta edu­ka­cyj­na war­stwa książ­ki jest nie­zwy­kle cen­na, zwłasz­cza dla mło­dych czy­tel­ni­ków, któ­rzy mogą się wie­le nauczyć o eko­lo­gii i potrze­bie ochro­ny przyrody.


Ilu­stra­cje do książ­ki stwo­rzył, ponow­nie jak w „Ostat­nim niedź­wie­dziu,  Levi Pin­fold. Te pięk­ne pra­ce doda­ją opo­wie­ściom magii, spra­wia­ją, że trud­no przejść obok książ­ki obo­jęt­nie, a każ­dą ilu­stra­cję chce się mieć na ścianie.


Zagi­nio­ny wie­lo­ryb” to książ­ka, któ­ra nie tyl­ko dostar­cza emo­cji, lecz tak­że edu­ku­je mło­dych czy­tel­ni­ków na temat ochro­ny natu­ry i jej uzdra­wia­ją­cej mocy,  radze­nia sobie z trud­no­ścia­mi życio­wy­mi, zmu­sza do reflek­sji i pozo­sta­wia czy­tel­ni­ka z głę­bo­ki­mi prze­my­śle­nia­mi na temat życia i rela­cji  – tych mię­dzy­ga­tun­ko­wych i międzyludzkich.

PS Pła­ka­łam. 

PS 2 Ape­lu­ję do wydaw­nic­twa o serię pla­ka­tów z ilu­stra­cja­mi Pinfolda

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

A to mała zabawa ode mnie, można odpowiadać w teście i jednocześnie czytać poniższy artykuł:
FILM reklamujący książkę:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

PONIŻEJ KARTY PRACY ZE STRONY HANNAH GOLDPRZYKŁADOWE ZADANIA

1. Reflek­sja nad tema­ta­mi książki

   Po zakoń­cze­niu lek­tu­ry poświęć czas na reflek­sję nad tema­ta­mi poru­sza­ny­mi w książ­ce. Roz­waż zna­cze­nie takich kwe­stii jak:

   – świa­do­mość eko­lo­gicz­na, ochro­na i odpowiedzialność

   – więź mię­dzy zwie­rzę­ta­mi a ludźmi

   – siła komunikacji

   – zna­cze­nie rodziny

   – przyjaźń

   – zdro­wie psychiczne

   – pięk­no i cud natury

   Ułóż te tema­ty według ich zna­cze­nia dla cie­bie. Pomyśl, jak te zagad­nie­nia są uka­za­ne w książ­ce i jak wpły­wa­ją na posta­cie i ich doświad­cze­nia. Możesz rów­nież poszu­kać innych ksią­żek, któ­re poru­sza­ją podob­ne tematy.


2. Ana­li­za tytu­łu książki

   Zasta­nów się nad moż­li­wy­mi powo­da­mi, dla któ­rych autor­ka zde­cy­do­wa­ła się na tytuł „The Lost Wha­le”. Roz­waż, w jaki spo­sób tytuł ten odno­si się do tema­tów książ­ki i losu boha­te­rów. Zapro­po­nuj alter­na­tyw­ne tytu­ły, któ­re mogły­by oddać isto­tę książ­ki i stwórz wła­sne pro­jek­ty okład­ki, aby poka­zać swo­ją inter­pre­ta­cję i wnio­ski z lektury.


3. Echo­lo­ka­cja u wielorybów

   Dowiedz się wię­cej o echo­lo­ka­cji jako waż­nym sys­te­mie sen­so­rycz­nym wyko­rzy­sty­wa­nym przez wie­lo­ry­by do nawi­ga­cji i komu­ni­ka­cji w ich pod­wod­nym śro­do­wi­sku. Posłu­chaj nagrań dźwię­ków wyda­wa­nych przez wie­lo­ry­by i ziden­ty­fi­kuj róż­ne typy nawo­ły­wań i woka­li­za­cji, takie jak kli­ka­nia czy gwiz­dy. Aby uczy­nić tę aktyw­ność bar­dziej inte­rak­tyw­ną i anga­żu­ją­cą, dzie­ci mogą naśla­do­wać dźwię­ki wyda­wa­ne przez wie­lo­ry­by, uży­wa­jąc wła­snych gło­sów lub instru­men­tów muzycz­nych, two­rząc dźwię­ko­wy pej­zaż oceanu.


4. Kul­tu­ro­we zna­cze­nie wie­lo­ry­bów [trud­ne do wyko­na­nia w Pol­sce, moż­na zmie­nić na zwie­rzę­ta w ogó­le, a nie tyl­ko wie­lo­ry­by – A.K.]

   Zba­daj kul­tu­ro­we zna­cze­nie wie­lo­ry­bów w róż­nych kul­tu­rach, w tym w spo­łecz­no­ściach rdzen­nych. Odkryj róż­ne wie­rze­nia i war­to­ści zwią­za­ne z wie­lo­ry­ba­mi oraz dowiedz się, jak zosta­ły one wple­cio­ne w tra­dy­cje kul­tu­ro­we, takie jak sztu­ka, muzy­ka, opo­wia­da­nia i prak­ty­ki duchowe.


5. Pisa­nie wier­szy o wie­lo­ry­bach szarych

   Napisz wier­sze o maje­sta­cie wie­lo­ry­bów sza­rych, uży­wa­jąc porów­nań i meta­for, aby oddać ich roz­miar, gra­cję i siłę. Użyj takich słów, aby wywo­łać wra­że­nie bycia w pobli­żu wie­lo­ry­ba w oceanie.


6. Two­rze­nie szki­ców lub malun­ków wielorybów

   Stwórz serię szki­ców lub obra­zów róż­nych typów wie­lo­ry­bów, uwzględ­nia­jąc szcze­gó­ły ich ana­to­mii i inne cechy fizycz­ne. Roz­waż uży­cie róż­nych tech­nik arty­stycz­nych, takich jak akwa­re­le lub węgiel, aby uka­zać wie­lo­ry­by w kre­atyw­ny sposób.


7. List lub prze­mó­wie­nie w obro­nie wie­lo­ry­bów szarych

   Napisz prze­ko­nu­ją­cy list lub prze­mó­wie­nie, w któ­rym będziesz opo­wia­dać się za ochro­ną wie­lo­ry­bów sza­rych i ich sie­dlisk. Uwzględ­nij fak­ty i sta­ty­sty­ki doty­czą­ce spad­ku popu­la­cji tych zwie­rząt oraz wpły­wu dzia­łal­no­ści czło­wie­ka na ich śro­do­wi­sko, a tak­że suge­stie doty­czą­ce spo­so­bów zmniej­sze­nia tych zagro­żeń i pro­mo­cji dzia­łań na rzecz ochro­ny przyrody.


8. Pro­jek­ty arty­stycz­ne z mate­ria­łów z recyklingu

   Wyko­naj pro­jek­ty arty­stycz­ne lub rze­mieśl­ni­cze z uży­ciem mate­ria­łów z recy­klin­gu, aby pro­mo­wać zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i poka­zać, jak przed­mio­ty, któ­re w prze­ciw­nym razie zosta­ły­by wyrzu­co­ne, mogą otrzy­mać dru­gie życie poprzez prze­kształ­ce­nie ich w coś nowe­go i uży­tecz­ne­go. Zaan­ga­żuj się w róż­no­rod­ne kre­atyw­ne dzia­ła­nia, takie jak two­rze­nie kola­ży, rzeźb i mura­li lub prak­tycz­ne pro­jek­ty, takie jak budo­wa­nie budek dla pta­ków czy doni­czek na rośli­ny dla szkol­nych ogródków.


9. Orga­ni­za­cja sprzą­ta­nia par­ku lub plaży

   Zor­ga­ni­zuj akcję sprzą­ta­nia par­ku lub pla­ży, aby dzie­ci mogły na wła­sne oczy zoba­czyć ilość pla­sti­ku zaśmie­ca­ją­ce­go nasze natu­ral­ne śro­do­wi­sko. Upew­nij się, że dzie­ci są wypo­sa­żo­ne w nie­zbęd­ne mate­ria­ły, takie jak ręka­wi­ce, wor­ki na śmie­ci i chwy­ta­ki do śmie­ci, oraz prze­każ im jasne instruk­cje doty­czą­ce bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia ze sprzętu.


10. Zapro­sze­nie gościa

    Zaproś gościa, takie­go jak lokal­ny dzia­łacz eko­lo­gicz­ny lub eks­pert ds. recy­klin­gu, aby poroz­ma­wiał z dzieć­mi o pro­ble­mie zanie­czysz­cze­nia pla­sti­kiem i podzie­lił się prak­tycz­ny­mi wska­zów­ka­mi, jak mogą zmniej­szyć swo­je zuży­cie plastiku.


współpraca recenzencka patronuję wraz z @rudaczyta @prostymisłowami 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?