Tag: #lektury #równość #lgbt

Węgry: zakazane książki

W sierp­niu na Węgrzech wszedł w życie nakaz zakry­wa­nia okła­dek ksią­żek, któ­rych tema­ty­ka obej­mu­je rodzi­ny jed­no­pł­cio­we. Nowa usta­wa ude­rza­ją­ca w pra­wa osób LGBTQ+ do repre­zen­ta­cji w kul­tu­rze idzie wręcz o krok dalej – i zaka­zu­je sprzedaży...