Tag: mamaodpolskiego

BABA BOOK: seria rodzicielska

Recen­zje wszyst­kich ksią­żek z serii rodzi­ciel­skiej wydaw­nic­twa Natuli. 

BABABOOKPORODZIERODZICIELSTWIE: przegląd poradników dotyczących porodu i ciąży

Nie chcę Was stra­szyć, Baba nie sta­nie się stro­ną paren­tin­go­wą, jed­nak prze­czy­ta­łam tyle porad­ni­ków, że może komuś się przy­da moje doświad­cze­nie. Jeśli poja­wią się książ­ki na temat poro­du i cią­ży, będą umiesz­cza­ne z tagiem #mama­od­pol­skie­go i w zbior­czym arty­ku­le ze sto­sow­nym ostrze­że­niem. To Wy zde­cy­du­je­cie, co chce­cie czy­tać. Robię to, by Was uspo­ko­ić, że cho­ciaż na pew­no prze­ży­ję zalew miło­ści i odpie­lusz­ko­we zapa­le­nie mózgu, to nie będzie tu wize­run­ku dzie­ci. Od lat czu­ję się prze­cież Babą-Mamą dla wie­lu pokoleń. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep