Tag: niebinarność

Międzynarodowy Dzień Osób Niebinarnych

14 lip­ca to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Osób Nie­bi­nar­nych. Ta data jest nie­przy­pad­ko­wa – wypa­da dokład­nie w poło­wie mię­dzy Mię­dzy­na­ro­do­wym Dniem Kobiet (8 mar­ca) a Mię­dzy­na­ro­do­wym Dniem Męż­czyzn (19 listo­pa­da). Celem tego świę­ta jest zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści zjawiska...