Tag: termin

data egzaminu ósmoklasisty

Aktu­al­nie ósmo­kla­si­ści przy­stą­pią do egza­mi­nów pod koniec maja – tak jak ich poprzed­ni­cy. Covid poka­zał, że moż­na opóź­nić egza­mi­ny o mie­siąc. Ma to swo­je plu­sy i minu­sy. Egza­mi­ny wewnętrz­ne do lice­ów odbę­dą się przed egza­mi­na­mi pań­stwo­wy­mi.  język polski...