Aktu­al­nie ósmo­kla­si­ści przy­stą­pią do egza­mi­nów pod koniec maja – tak jak ich poprzed­ni­cy. Covid poka­zał, że moż­na opóź­nić egza­mi­ny o mie­siąc. Ma to swo­je plu­sy i minu­sy. Egza­mi­ny wewnętrz­ne do lice­ów odbę­dą się przed egza­mi­na­mi państwowymi. 

  • język pol­ski – wto­rek 25 maja 2021 r., godz. 9:00 (120 minut + prze­dłu­że­nia czasu);
  • mate­ma­ty­ka – śro­da 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
  • język obcy nowo­żyt­ny – czwar­tek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.