Słu­chaj­cie, dosta­łam infor­ma­cje od Pyr­ca­ster, że nad­cho­dzi Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Pod­ca­stów????. W tym roku MDP jest on-line, 26.09 w sobo­tę. Przez cały dzień będzie moż­na zoba­czyć ????i usły­szeć (sic!) ????wystą­pie­nia asów pol­skie­go pod­ca­stin­gu (tak obie­cu­ją ♠️). Pla­no­wa­ne są ścież­ki dla osób począt­ku­ją­cych i dla zaawan­so­wa­nych????. To miej­sce dla wszyst­kich, któ­rzy lubią pod­ca­sty. Zapra­szam i ja – baba ????????‍????Link:PS Ze swo­jej stro­ny pra­gnę poin­for­mo­wać, że dzia­łam z pod­ca­sta­mi dalej ???? Nie­dłu­go powin­ny nawet mieć popra­wio­ne brzmienie.