Moje uczen­ni­ce w @vogue.polska!

Wrześniowy „Vogue” to numer poświęcony nadziei. Ucznio­wie i uczen­ni­ce mojej szko­ły @islobdnr mówią o swo­ich ini­cja­ty­wach spo­łecz­nych, w tym też o „Cie­ple”. Jestem dum­na! Piękne zdjęcia i wie­le stron tek­stu. To są piękni ludzie.

Wybraliśmy gru­pę uczniów ze I Spo­łecz­ne­go Liceum “Bed­nar­ska”, z ich świeżym, odpo­wie­dzial­nym podejściem do życia i świata. To oni dzia­ła­ją na rzecz zmia­ny kli­ma­tu, orga­ni­zu­ją mar­sze równości oraz aktyw­nie uczest­ni­czy­li w nie­daw­nych wybo­rach pre­zy­denc­kich. Oni będą odpo­wie­dzial­ni za przyszłość nasze­go kraju.”