Tag: wolna szkoła

Wolna Szkoła

Pro­pa­gan­da w szko­le rodem z „Syzy­fo­wych prac” albo wręcz powie­la­nie ogólników jak w „Fer­dy­dur­ke” – tego chce Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki, które przy­go­to­wu­je kolej­ne zmia­ny w sys­te­mie edu­ka­cji. Gdy­by Igna­cy Kra­sic­ki żył w XXI wieku,...