Dzień: 27 czerwca 2018

letnia szkoła mentorów 2018

Zamiast na waka­cje – pro­sto z rady peda­go­gicz­nej – poje­cha­łam na kil­ku­dnio­we szko­le­nie w Let­niej Szko­le Men­to­rów Szko­ły Edu­ka­cji Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skiego. Ależ to był inspi­ru­ją­cy czas! Zagad­nie­nia, nad któ­ry­mi pra­co­wa­li­śmy to: budo­wa­nie śro­do­wi­ska wspierającego...