Dzień: 27 marca 2020

budowa teatru greckiego

BUDOWA TEATRU THEATRON – widow­nia ORCHESTRA – podest dla chó­ru PARODOS – dro­ga, któ­rą wcho­dzi chór na orche­strę PROSKENION – sce­na SKENE – budy­nek, z któ­re­go wycho­dzą aktorzy