I znów to się sta­ło! Kie­dy mam już wszyst­kie­go dosyć i jestem bli­ska roz­sy­pa­nia się jak moje puz­zle z Guer­ni­cą na 1000 ele­men­tów, to wte­dy poja­wia się on: nie­środ­ko­wy palec boży. Mam wśród zna­jo­mych wie­lu zdol­nych ludzi, ale dzi­siaj Ada (IG: @ojadano, Fb: https://​www​.face​bo​ok​.com/​o​j​a​d​ano, www: http://​www​.adrian​na​glo​wac​ka​.com/) jest tym słoń­cem pod koniec listo­pa­da. To bar­dzo zdol­na ilu­stra­tor­ka i artyst­ka od kon­cep­cji; pole­cam odwie­dzi­ny na jej stro­nach, na pew­no się zdzi­wi­cie ile potra­fi i JAK potra­fi! A ja prze­sta­ję już uda­wać, że este­ty­ka brzy­do­ty była moim pomy­słem, bo teraz jest pięk­nie, a pod­ca­sty zyska­ły nową okład­kę 🙂 Dzię­ku­ję Ado <3