PR WINGS 2023
Kon­kurs PR Wings wyła­nia i nagra­dza naj­bar­dziej efek­tyw­ne, kre­atyw­ne i inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty z zakre­su sze­ro­ko rozu­mia­nej komu­ni­ka­cji i public rela­tions. Pro­mu­je pro­fe­sjo­nal­ne i etycz­ne prak­ty­ki w tym obsza­rze. W ten spo­sób Kon­kurs wspie­ra two­rze­nie coraz bar­dziej pro­fe­sjo­nal­ne­go, opar­te­go o naj­wyż­sze stan­dar­dy i kon­se­kwent­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się ryn­ku usług PR we wszyst­kich jego ośrod­kach w Polsce.

Kon­kurs ma cha­rak­ter otwar­ty i może w nim wziąć udział każ­dy pod­miot, któ­ry speł­nia warun­ki regu­la­mi­no­we, a zre­ali­zo­wa­na przez nie­go kam­pa­nia PR odby­ła się w Pol­sce lub zosta­ła zre­ali­zo­wa­na za gra­ni­cą przez pod­miot pol­ski. Do udzia­łu w Kon­kur­sie zapro­szo­ne są pod­mio­ty z bran­ży PR i mar­ke­tin­go­wej, fir­my pry­wat­ne, insty­tu­cje publicz­ne – samo­rzą­do­we i rzą­do­we, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, media, oraz wszyst­kie inne, któ­rych zgło­sze­nia wpi­su­ją się w kate­go­rie kon­kur­su PR Wings.

W edy­cji 2023 w Kon­kur­sie nagro­dzo­ne zosta­ną naj­lep­sze kam­pa­nie komu­ni­ka­cyj­ne zre­ali­zo­wa­ne w 2022 roku.