Na stro­nie Cen­tral­nej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej poja­wi­ły się arku­sze matu­ral­ne z tego­rocz­ne­go egza­mi­nu z języ­ka polskiego. 

Matu­ra w for­mu­le 2015:
1. Na pod­sta­wie „Pana Tade­usza” – Jak nie­spo­dzie­wa­ne oko­licz­no­ści wpły­wa­ją na zacho­wa­nie człowieka?
2. Na pod­sta­wie „Przed­wio­śnia” – Czy nie­przy­jem­ne praw­dy są lep­sze od przy­jem­nych złudzeń?
Matu­ra w for­mu­le 2023:
1. Czło­wiek – isto­ta peł­na sprzeczności.
2. Co spra­wia, że czło­wiek sta­je się dla dru­gie­go czło­wie­ka bohaterem?