Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Już nie­ba­wem ponow­nie spo­tka­my się z Wami na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w War­sza­wie! Zapra­sza­my na nasze sto­isko B1 (namiot B od stro­ny wej­ścia do Kino­te­ki) pod Pała­cem Kul­tu­ry i Nauki w dniach 23 – 26 maja.

W nie­dzie­lę 26 maja, o godzi­nie 15:00 w kawiar­ni Kino­te­ki spo­tka­cie Ane­tę Kory­ciń­ską – Babę od pol­skie­go, autor­kę książ­ki „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD”. 

Dni i godzi­ny otwar­cia Targów:
23.05.2024 r. | 10:00 – 18:00
24.05.2024 r. | 10:00 – 19:00
25.05.2024 r. | 10:00 – 19:00
26.05.2024 r. | 10:00 – 17:00

Wstęp jest bez­płat­ny dla wszyst­kich zwiedzających. 
Do zobaczenia!

https://www.empik.com/radio-w-mojej-glowie-opowiesci-o-adhd-aneta-korycinska,p1474515661,ksiazka‑p

Książ­ka „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD” jest już w PRZEDSPRZEDAŻY, pre­mie­rę będzie mia­ła 14 maja.


Co w niej? Radio!


Życie z odpa­lo­ny­mi kil­ko­ma sta­cja­mi radio­wy­mi jed­no­cze­śnie, bez lito­ści. Wzgó­rza kre­atyw­no­ści, doko­ny­wa­nie cudów i nie­moż­li­wość wsta­nia z łóż­ka, syn­drom impo­sto­ra, poczu­cie wła­snej war­to­ści poni­żej god­no­ści, uza­leż­nie­nia, lęk i pasje, któ­re spra­wia­ją, że chce się żyć. Na smut­no i na weso­ło. Bez roman­ty­zo­wa­nia ADHD i bez sta­wia­nia się w roli ofia­ry. Tak chcia­łam, mam nadzie­ję, że tak wyszło. Mówię o sobie, ale by opa­no­wać ten ego­istycz­ny pamięt­nik i by nie spra­wiać wra­że­nia, że każ­dy tak ma, zapro­si­łam jesz­cze 18 osób do roz­mo­wy. Zosta­łam prze­kaź­ni­kiem, spi­sa­łam je, by mogły wybrzmieć jak opo­wieść. W koń­cu to książ­ka o różnorodności.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: