Śpiul­ko­lot, odklej­ka, essa, rel. Co o współ­cze­snym świe­cie mówi nam język mło­dzie­ży? Czas przyj­rzeć się bli­żej naj­młod­szej pol­sz­czyź­nie. Zaj­mie­my się tym razem z naszy­mi pane­list­ka­mi, z któ­rych każ­da sty­ka się z języ­kiem mło­dzie­żo­wym w nie­co inny spo­sób. Dys­ku­tant­ka­mi będą: 
🔸Anna Wile­czek – dok­tor hab. nauk huma­ni­stycz­nych, pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Jana Kocha­now­skie­go w Kiel­cach, nauczy­ciel­ka dyplo­mo­wa­na języ­ka pol­skie­go. Pra­cu­je w Insty­tu­cie Lite­ra­tu­ro­znaw­stwa i Języ­ko­znaw­stwa UJK, gdzie kie­ru­je Zakła­dem Badań nad Dys­kur­sem. Jest autor­ką i reali­za­tor­ką pro­jek­tów popu­la­ry­zu­ją­cych naukę. Prze­wod­ni­czy kapi­tu­le ple­bi­scy­tu „Mło­dzie­żo­we sło­wo roku”. Zało­ży­ła i pro­wa­dzi Obser­wa­to­rium Języ­ka i Kul­tu­ry Młodzieży. 
🔸Ane­ta Kory­ciń­ska – polo­nist­ka w jed­nym z war­szaw­skich lice­ów, nauczy­ciel­ka, redak­tor­ka, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ka, pod­ca­ster­ka. Udzie­la kore­pe­ty­cji z lite­ra­tu­ro- i języ­ko­znaw­stwa, pro­wa­dzi warsz­ta­ty pisar­skie, wspo­ma­ga pro­ces ucze­nia się uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną i ze spek­trum auty­zmu. W Inter­ne­cie zna­na jest jako Baba od pol­skie­go.
🔸Julia Łuka­sik – uczen­ni­ca trze­ciej kla­sy II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Jana Śnia­dec­kie­go w Kiel­cach. Spra­wu­je funk­cję prze­wod­ni­czą­cej samo­rzą­du uczniow­skie­go, udzie­la się tak­że w Mło­dzie­żo­wej Radzie Mia­sta. Nale­ży do Rady Kon­sul­ta­cyj­nej przy Obser­wa­to­rium Języ­ka i Kul­tu­ry Mło­dzie­ży UJK.
🎥 Trans­mi­sja dys­ku­sji będzie dostęp­na tak­że na pro­fi­lu Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry, a tak­że na kana­le YouTu­be NCKul­tu­ry. Począ­tek deba­ty i jej trans­mi­sji jest prze­wi­dzia­ny na godzi­nę 19:00.
💬 Widzów zachę­ca­my do zada­wa­nia pytań w komen­ta­rzach pod okien­kiem transmisji.