Czło­wiek dnia – Bar­tek. Król wyprze­da­ży gara­żo­wej. Poży­czył ze sto­iska obok szma­rag­do­wy, pla­sti­ko­wy pier­ścio­nek i powie­dział: “oże­niam się z tobą”. Pięk­na spra­wa. Trze­ci pier­ścień w moim życiu.
Póź­niej musiał go oddać.