10,00 VAT

Peł­ne opra­co­wa­nie „Deka­me­ro­nu”, a w nim:
stresz­cze­nie dzie­ła oraz infor­ma­cje o tytu­le i jego zna­cze­niu, rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kim, pro­ble­ma­ty­ce, sym­bo­lach, kon­tek­stach, moty­wach. Wszyst­kie infor­ma­cje są opa­trzo­ne wyja­śnie­nia­mi. Plik ma 26 stron. 

Opis

Peł­ne opra­co­wa­nie „Deka­me­ro­nu”, a w nim:
stresz­cze­nie dzie­ła oraz infor­ma­cje o tytu­le i jego zna­cze­niu, rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kim, pro­ble­ma­ty­ce, sym­bo­lach, kon­tek­stach, moty­wach. Wszyst­kie infor­ma­cje są opa­trzo­ne wyja­śnie­nia­mi. Plik ma 26 stron.