Tag: archaizm

Jakie zapomniane formy językowe wskrzeszesz?

Mam świa­do­mość, że te świę­ta nie dla wszyst­kich były cza­sem spo­tkań rodzin­nych i wspo­mnień. Chcia­ła­bym jed­nak, byś dla zdro­wia (ja tego potrze­bu­ję), na chwi­lę odpędzi_ złe myśli. Mam nadzie­ję, że ta mała języ­ko­wa maskarada...