Tag: DAGMARA PAKUŁA

ONET​.PL: SprawdziŁam – sztuczna inteligencja nie zdała matury z języka polskiego

O oce­nę pra­cy wyge­ne­ro­wa­nej przez ChatGPT popro­si­li­śmy Ane­tę Kory­ciń­ską, polo­nist­kę zna­ną pod pseu­do­ni­mem Baba od pol­skie­go. Nauczy­ciel­ka prze­ana­li­zo­wa­ła wypra­co­wa­nie sztucz­nej inte­li­gen­cji zgod­nie z tym samym klu­czem, z któ­rym oce­nia­ni byli maturzyści.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep