Tag: inteligencja

Bohaterowie/postacie „Lalki”

Boha­te­ro­wie “Lal­ki” Pru­sa two­rzą barw­ną pano­ra­mę spo­łe­czeń­stwa XIX-wiecz­nej War­sza­wy. Ary­sto­kra­cja, repre­zen­to­wa­na przez Iza­be­lę Łęc­ką i księ­cia, uka­zu­je sno­bizm i próż­ność. Miesz­czań­stwo, z Igna­cym Rzec­kim i Hele­ną Staw­ską, to war­stwa pra­co­wi­ta, lecz czę­sto zanie­dby­wa­na. Inte­li­gen­cja, na cze­le z Julia­nem Ochoc­kim, sym­bo­li­zu­je postęp i naukę. Bie­do­ta, jak Marian­na i Wysoc­ki, wal­czy o prze­trwa­nie w trud­nych warun­kach. Obco­kra­jow­cy, tacy jak Sta­ni­sław Suzin, doda­ją mię­dzy­na­ro­do­we­go kolo­ry­tu i uka­zu­ją wpły­wy zagraniczne.

Jaka jest problematyka „Lalki”?

Prus przed­sta­wił pol­skich ide­ali­stów na tle spo­łecz­ne­go roz­kła­du w posta­ciach Rzec­kie­go, Wokul­skie­go i Ochoc­kie­go. Powieść uka­zu­je róż­ne obli­cza miło­ści, wyga­sa­nie roman­ty­zmu i spo­łecz­ne realia. Ary­sto­kra­cja, inte­li­gen­cja, bie­do­ta – wszy­scy mają zna­cze­nie, ale w Pol­sce domi­nu­ją nie­rów­no­ści i mate­ria­lizm, co nisz­czy wię­zi spo­łecz­ne i narodowe.

Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rela­cje mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych grup spo­łecz­nych. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Sen o Polsce czy sąd nad Polską? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Rola chłopów i inteligencji w sprawie niepodległościowej. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Co utrudnia porozumienie między przedstawicielami różnych grup społecznych? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep