Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Bolesław Prus - Lalka - streszczenie i opracowanie - produkt ze sklepu Baba od polskiego
Bole­sław Prus – Lal­ka – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, typy boha­te­rów, gru­py spo­łecz­ne – tabe­la na 50 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Problematyka „Lalki”

Prus przed­sta­wił pol­skich ide­ali­stów na tle spo­łecz­ne­go roz­kła­du. Dobrze to widać w trzech posta­ciach: Igna­ce­go Rzec­kie­go — ide­ali­sty poli­tycz­ne­go, roman­ty­ka; Sta­ni­sła­wa Wokul­skie­go — ide­ali­sty miło­ści, mają­ce­go cechy boha­te­rów roman­tycz­nych i pozy­ty­wi­stycz­nych; Julia­na Ochoc­kie­go — ide­ali­sty nauki, czło­wie­ka nowej epoki. 

To tak­że powieść o miło­ści i jej róż­nych obli­czach: tej nie­speł­nio­nej, pla­to­nicz­nej, ide­ali­stycz­nej; ale też miło­ści krót­ko­trwa­łej, unie­sie­niu ero­tycz­nym. Prus uka­zał stu­dium róż­nych sta­nów roz­wo­ju uczucia. 

Prus, sło­wa­mi Rzec­kie­go, uka­zu­je też wyga­sa­nie roman­ty­zmu i wia­ry w odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści, ale usta­mi boha­te­ra prze­ka­zu­je też traf­ne komen­ta­rze doty­czą­ce rzeczywistości. 

Autor uka­zu­je wszyst­kie war­stwy spo­łecz­ne: ary­sto­kra­cję, bied­nych stu­den­tów, inte­li­gen­cję, Żydów, mniej­szo­ści naro­do­we, bie­do­tę. Wszy­scy mają zna­cze­nie w roju spo­łecz­nym, jed­nak zosta­ją oce­nie­ni nega­tyw­nie, bo w Pol­sce jed­ni giną z bie­dy, a dru­dzy od nad­mia­ru, jed­ni cięż­ko pra­cu­ją, dru­dzy są próż­nia­ka­mi, któ­rym się powo­dzi, a dzie­ci nadal mrą z gło­du. Ary­sto­kra­cja powin­na prze­jąć odpo­wie­dzial­ność i prze­wod­ni­czyć naro­do­wi, jed­nak tego nie robi. 

Lal­ka” to powieść roz­ra­chun­ko­wa, po 20 latach gło­sze­nia haseł pozy­ty­wi­stycz­nych Prus uznał, że wszyst­kie pro­wa­dzi­ły jedy­nie do mate­ria­li­za­cji świa­do­mo­ści spo­łecz­nej. Liczą się tyl­ko pie­nią­dze, a to nie pozwa­la na roz­wój, to też spra­wia, że zani­ka poczu­cie przy­na­leż­no­ści naro­do­wej. Ludzie tra­cą wię­zi, wszy­scy są tyl­ko jed­nost­ka­mi dotknię­ty­mi samotnością. 

Pol­ska to też kraj, któ­ry nisz­czy oso­by nie­prze­cięt­ne, jest tu miej­sce tyl­ko dla karie­ro­wi­czów, nie sza­nu­je się nauki, naukow­ców uwa­ża się za ludzi nie­speł­na rozumu. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Bolesław Prus - Lalka - streszczenie i opracowanie - produkt ze sklepu Baba od polskiego
Bole­sław Prus – Lal­ka – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, typy boha­te­rów, gru­py spo­łecz­ne – tabe­la na 50 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?