Tag: oceny

Dlaczego szkoła nie powinna wymagać 100% frekwencji w zajęciach?

Nagro­dy za fre­kwen­cje i ableizm

kryteria oceniania prac pisemnych w liceum

Pisa­nie wypra­co­wań pro­ble­mo­wych czy inter­pre­ta­cji jest umie­jęt­no­ścią, z któ­rą nikt się nie rodzi i moż­na ją nabyć jedy­nie dzię­ki pra­cy. Dla­te­go też trak­tu­ję zada­wa­nie wypra­co­wań jako ćwi­cze­nie, za któ­re nie mogę sta­wiać ocen. Uczeń dopiero...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep