Pisa­nie wypra­co­wań pro­ble­mo­wych czy inter­pre­ta­cji jest umie­jęt­no­ścią, z któ­rą nikt się nie rodzi i moż­na ją nabyć jedy­nie dzię­ki pra­cy. Dla­te­go też trak­tu­ję zada­wa­nie wypra­co­wań jako ćwi­cze­nie, za któ­re nie mogę sta­wiać ocen. Uczeń dopie­ro zdo­by­wa bie­głość w pisa­niu tek­stów o usta­lo­nej kon­struk­cji, infor­ma­cją zwrot­ną jest licz­ba zdo­by­tych punk­tów w każ­dym z kry­te­riów oraz opis, co nale­ży popra­wić np. pamię­taj o sto­so­wa­niu jed­ne­go cza­su; pra­ca musi być spójna.

Zdol­ność pisa­nia ćwi­czę z ucznia­mi od pierw­szej kla­sy szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej. Jed­nak! Brak odda­nia pra­cy w ter­mi­nie skut­ku­je oce­ną nie­do­sta­tecz­ną. Poni­żej moż­na pobrać kry­te­ria oce­ny prac matu­ral­nych z uwzględ­nie­niem roz­dzie­la­nia punk­tów na matu­rze pod­sta­wo­wej i rozszerzonej.

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM