Tag: skrótowiec

skrótowiec

SKRÓTOWIEC – powsta­je z pierw­szych liter, któ­re two­rzą nazwę np. AK (Armia Kra­jo­wa) Mamy kil­ka rodza­jów skró­tow­ców: GŁOSKOWCE – czy­tasz cały skró­to­wiec jak­by był nazwą, np. PAN (czyt. pan) – Pań­stwo­wa Aka­de­mia Nauk...