SKRÓTOWIEC – powsta­je z pierw­szych liter, któ­re two­rzą nazwę np. AK (Armia Krajowa)

Mamy kil­ka rodza­jów skrótowców:

  • GŁOSKOWCE – czy­tasz cały skró­to­wiec jak­by był nazwą, np. PAN (czyt. pan) – Pań­stwo­wa Aka­de­mia Nauk
  • LITEROWCE – czy­tasz każ­dą lite­rę skró­tow­ca jak­by była oddziel­na, np: PKP (czyt. pe-ka-pe) – Pol­skie Kole­je Państwowe
  • ZGŁOSKOWIEC/ SYLABOWIEC – czy­tasz jak­by skró­to­wiec two­rzył nazwę, ale zaczy­na się ona od wiel­kiej lite­ry i jest stwo­rzo­ny z pierw­szych sylab zesta­wie­nia, np. Polfa (czyt. polfa) – Pol­ska Farmacja
  • MIESZANE – łączą cechy powyż­szych, np. SGPiS (czyt. es-gie-pis) – Szko­ła Głów­na Pla­no­wa­nia i Statystyki

Zapis w odmia­nie: PSL‑u; PAN-ie; GOPR-ze; ONZ-etu.

 

ZADANIA:

PKS -

PSL -

Wifa­ma -

MEN -

ONZ -

Kedyf -

MSZ -

GOPR -

NBP -

ZUS -

MON -

KMPiK -

Pafa­wag -

KUL -

GUS -

PAP -