ZŁOŻENIE

A + o/i/y +Z = wyraz pod­sta­wo­wy + for­man­ty (wrost­ki: O, I, Y) + wyraz pod­sta­wo­wy = złożenie

musisz zro­bić para­fra­zę: pisarz, któ­ry pisze powie­ści = powie­ściopisarz

pocho­dzi z cudzej zie­mi = cudzozie­miec

oso­ba mówią­ca brzu­chem = brzuchomów­ca

coś, co męczy = męczydusza

ZROST

A +Z = wyraz pod­sta­wo­wy + wyraz pod­sta­wo­wy = zrost

musisz zro­bić para­fra­zę: taki, któ­ry jest god­ny kary = karygodny

Wiel­ka­noc

Bia­ły­stok

widzi­mi­się

rzecz­po­spo­li­ta

ZESTAWIENIE

A  Z = sło­wo + spa­cja + sło­wo = zestawienie

Bia­ła Podlaska

Dębe Wiel­kie

zim­ne ognie