SKRÓT – frag­ment wyra­zu; sto­so­wa­ny, by zaosz­czę­dzić miej­sce. PISOWNIA BEZ KROPKI, gdy skrót: 
 • zawie­ra ostat­nią lite­rę wyra­zu (głów­nie sło­wa w mia­now­ni­ku), np. dok­tor – dr
 • jed­nost­ki miar i wag, np. cen­ty­metr – cm
 • poję­cia mate­ma­tycz­ne, np. sinus – sin
 • rodzin­ne jed­nost­ki pie­nięż­ne, np. zło­ty – zł
PISOWNIAKROPKĄ, gdy skrót: 
 • jest począt­ko­wą lite­rą wyra­zu, np. rok – r.
 • wyraz nie koń­czy się na ostat­nią lite­rę zawar­tą w skró­cie, np. ulica – ul. 
 • w odmia­nie przez przy­pad­ki (od dopeł­nia­cza ), gdy zawie­ra ostat­nią lite­rę wyra­zu, np. nie ma (kogo? cze­go?) dok­tora – dr.
 • jest wyra­że­niem kil­ku­wy­ra­zo­wym i dru­gi lub następ­ny człon zaczy­na się od samo­gło­ski – sta­wia­my po skró­cie każ­de­go wyra­zu, np. mię­dzy inny­mi – m.in.
 • jest wyra­że­niem kil­ku­wy­ra­zo­wym i dru­gi lub następ­ny człon zaczy­na się od spół­gło­ski - sta­wia­my krop­kę tyl­ko na koń­cu, np. tak dalej  – itd. 
TO MUSISZ ZAPAMIĘTAĆ
 • (metrów nad pozio­mem morza) m n.p.m.
 • (zastępca) z‑ca
ZADANIA:
 • (godzi­na) godz
 • (rok) r
 • (sekun­da) s
 • (uli­ca) ul
 • (bie­żą­cy rok) br
 • (według) wg
 • (litr) l
 • (na przy­kład) np
 • (mię­dzy inny­mi) m.in
 • (mini­mum) min
 • (pod tytu­łem) pt
 • (i tak dalej) itd
 • (i tym podob­ne) itp
 • (dok­tor) dr
 • (dyrek­tor) dyr
 • (pro­fe­sor) prof
 • (magi­ster) mgr
 • (dok­to­ra) dr
 • (zło­ty) zł
 • (cen­ty­metr) cm
 • (grosz) gr
 • (ciąg dalszy nastą­pi) cdn
 • (do spraw) ds
 • (jak wyżej) jw
 • (naszej ery) n.e
 • (przed naszą erą) p.n.e
 • (tele­fon) tel
 • (major) mjr
 • (puł­kow­nik) płk