Tag: ubrania

Nie rozpraszać! Nie prowokować! Jak ubierać się do szkoły?

Każ­de­go roku w czerw­cu zasta­na­wia­my się, jak ubie­rać się do szko­ły, gdy są upa­ły. W tym roku szcze­gól­nie na fali ruchu cia­ło­po­zy­tyw­no­ści ten temat wywo­łu­je wie­le kontrowersji.