Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Czy wiesz, że znasz twór­czość Fran­za Kaf­ki tyl­ko dzię­ki jego przy­ja­cie­lo­wi, któ­ry miał w nosie jego ostat­nią wolę? 

Max Brod miał znisz­czyć wszyst­kie utwo­ry Kaf­ki. Gdy­by to zro­bił nie pozna­li­by­śmy “Pro­ce­su” ani “Zam­ku”.

Kaf­ka był dok­to­rem pra­wa. Począt­ko­wo stu­dio­wał che­mię na uni­wer­sy­te­cie pra­skim, ale prze­niósł się na pra­wo, któ­re ukoń­czył z tytu­łem nauko­wym.  Pra­co­wał jako nad­in­spek­tor warun­ków pra­cy w zakła­dach prze­my­sło­wych. Pocho­dził z rodzi­ny dobrze sytu­owa­nej i mógł się kształ­cić, ale jego rela­cje z ojcem były trau­ma­tycz­ne. Kaf­ka nie wie­rzył w swój talent. Miał niskie poczu­cie war­to­ści i uwa­żał się za odpy­cha­ją­ce­go. Miesz­kał z rodzi­ca­mi do 35 roku życia. Chco­ciaż był był kil­ku­krot­nie zarę­czo­ny dopie­ro z ostat­nią part­ner­ką – Dorą Dia­mant – wypro­wa­dził się z rodzin­ne­go domu. Boha­ter jego utwo­rów, jak i on, wal­czy samot­nie z nie­zro­zu­mia­ły­mi  struk­tu­ra­mi rzą­dzą­cy­mi świa­tem i mimo bun­tu i sta­rań nie jest w sta­nie nic zmie­nić. Wal­ka zawsze koń­czy się klęską. 

Kaf­ka był ate­istą i wege­ta­ria­ni­nem. w 1917 r. zdia­gno­zo­wa­no u nie­go gruź­li­cę. Przez 5 lat cze­kał na przy­zna­nie mu ren­ty. Zmarł w 1924 r. i to z gło­du. Cho­ro­ba wynisz­czy­ła jego prze­łyk unie­moż­li­wia­jąc przyj­mo­wa­nie pokarmów. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?