Kategoria: Uncategorized

Chodź ze mną na spacer! (literacki ślad “Lalki”)

Dro­dzy! Byłam już na wie­lu spa­ce­rach śla­da­mi arcy­po­wie­ści, za jaką uwa­żam “Lal­kę” i spo­koj­nie mogę sama opro­wa­dzić chęt­nych, jed­nak uwa­żam, że lepiej korzy­stać z wie­dzy spe­cja­li­stów, a nie powie­la­czy, zatem we wto­rek 22 wrze­śnia naszą przygodę...

strajk nauczycieli

To pierw­szy i ostat­ni wpis w spra­wie straj­ku, bo brak mi sił na absur­dy, któ­re sta­ją się rze­czy­wi­sto­ścią. Zamiast w poje­dyn­czych wia­do­mo­ściach, odpo­wia­dam zbior­czo: ????Popie­ram strajk: muszę pra­co­wać 40h/tyg w szko­le, dodat­ko­wo kore­pe­ty­cje, pisa­nie tre­ści w sieci,...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep