Dro­dzy! Byłam już na wie­lu spa­ce­rach śla­da­mi arcy­po­wie­ści, za jaką uwa­żam “Lal­kę” i spo­koj­nie mogę sama opro­wa­dzić chęt­nych, jed­nak uwa­żam, że lepiej korzy­stać z wie­dzy spe­cja­li­stów, a nie powie­la­czy, zatem we wto­rek 22 wrze­śnia naszą przy­go­dę zor­ga­ni­zu­je Seba­stian Łabę­da – licen­cjo­no­wa­ny prze­wod­nik warszawski. 

Zapra­szam zainteresowanych!

22 wrze­śnia br., godz. 14.00; spo­ty­ka­my się przy pomni­ku Koper­ni­ka na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu. Koszt 10zł/os.

Do zoba­cze­nia 🙂

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)