Czę­sto zda­rza się, że prze­czu­cia co do wyni­ku egza­mi­nu zna­czą­co róż­nią się od jego rezul­ta­tów. War­to pamię­tać, że w takiej sytu­acji może­my się odwo­łać. Jak to zro­bić? W Dzień Dobry TVN wyja­śnia­ła to “Baba od pol­skie­go”, czy­li polo­nist­ka Ane­ta Korycińska.