Ucz się, bo nie zdasz z pol­skie­go”. “Jak to? Mam tyl­ko zale­głą kart­ków­kę i wypra­co­wa­nie”. “Wła­śnie, a cza­su mało”. “I tak nie jestem w naj­gor­szej sytu­acji”. “Myśla­łam, że rów­nasz w górę, a nie w dół”. “Nie mogę jak ktoś mnie rów­na z ziemią” [*].