Pro­sto z morza jadę do “Dzie­ci z Oce­anu”, już jutro będę mia­ła wiel­ki zaszczyt pro­wa­dzić spo­tka­nie autor­skie z Adria­nem Rykow­skim, w któ­rym wezmą tak­że udział ilu­stra­tor­ka Edy­ta Gar­do (@edytagardoilustracje) oraz czy­tel­nicz­ka i recen­zent­ka lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej – Mag­da Brud­nic­ka zna­na w sie­ci jako mama Basi (Mama Basi Czy­ta).
🐙Boha­ter­ką “Dzie­ci z oce­anu” jest Nela, któ­ra poka­że doro­słym, że pogoń za pie­nią­dzem bez myśle­nia o innych: ludziach, zwie­rzę­tach, przy­ro­dzie – jest okru­cień­stwem. 🦀Dziew­czyn­ka ma dar – wiel­ką wraż­li­wość i umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów. Wraz z inny­mi dzieć­mi poka­że, co moż­na zro­bić, by zadbać o śro­do­wi­sko. A zro­bić moż­na wie­le, nawet poru­sza­jąc się na wóz­ku, nawet żeglu­jąc z plu­szo­wym kró­li­kiem, któ­ry nie lubi wody! 🐬Cza­sa­mi wystar­czy po pro­stu zmru­żyć oczy i zaj­rzeć pod pod­szew­kę świata. 
📚To książ­ka edu­ka­cyj­na, któ­ra ma być przy­czyn­kiem do roz­mów z mło­dy­mi czy­tel­ni­ka­mi, któ­re będą doty­czy­ły nie tyl­ko eko­lo­gii, lecz tak­że nie­peł­no­spraw­no­ści. Nie­ustan­nie mówię, że brak mi na pol­skim ryn­ku wydaw­ni­czym ksią­żek uka­zu­ją­cych oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, poka­zu­ją­cych ich jako boha­te­rów, któ­rzy mają przy­go­dy, a “Dzie­ci z Księ­ży­ca” i “Dzie­ci z oce­anu” to opo­wie­ści, któ­re wynik­nę­ły z potrze­by serca🩵 i opi­su­ją świat uczuć i marzeń taty i córki. 
👩‍🦽Przyjdź­cie i bądź­cie tego czę­ścią. Gości nas Dom Otwar­ty, miej­sce z prze­strze­nią bez barier. 
🤝Spo­ty­ka­my się o godz. 12.00
ul. Radzy­miń­ska 123, 03 – 560 Warszawa
🍰Przyjdź­cie zjeść z nami cia­sto, poroz­ma­wiać o książ­kach i eko­lo­gii oraz dobrze spę­dzić czas. 
👏OCZYWIŚCIE spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na PJM, co powin­no być standardem.