400,00 VAT

Brak w magazynie

Opis

Pomo­gę Ci w przej­ściu przez pro­ce­du­rę odwo­ła­nia od wyni­ków matu­ry z języ­ka polskiego!

Pro­ces odwo­ła­nia od wyni­ków matu­ry jest dość skom­pli­ko­wa­ny — o czym możesz prze­czy­tać w moim wpi­sie Odwo­ła­nie od wyni­ków matu­ry 2022 – porad­nik krok po kro­ku.

Jeśli chcesz uzy­skać moje wspar­cie (jako nauczy­ciel­ka w liceum mam doświad­cze­nie w prze­cho­dze­niu przez tę pro­ce­du­rę), słu­żę pomocą!

Oferta zawiera:

  • prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su odwo­ła­nia od wyni­ków matu­ry 2022 z języ­ka pol­skie­go krok po kro­ku – powiem, jakie doku­men­ty nale­ży wypeł­nić i gdzie je przesłać
  • wspar­cie na eta­pie skła­da­nia wnio­sku o (1) wgląd do pra­cy egza­mi­na­cyj­nej, (2) wery­fi­ka­cję licz­by punktów
  • napi­sa­nie odwo­ła­nia od wyni­ków matu­ry do Kole­gium Arbi­tra­żu Egza­mi­na­cyj­ne­go (napi­szę uza­sad­nie­nie pod­nie­sie­nia punk­ta­cji dla kon­kret­nych zadań — moż­li­we jed­nak, że otrzy­masz wyż­szą oce­nę już po zło­że­niu wnio­sku o wery­fi­ka­cję licz­by punktów)

Co musisz zrobić?

  • tuż po zaku­pie — napi­sać, w któ­rym woje­wódz­twie leży Two­ja szkoła
  • od razu po zaku­pie — wypeł­nić wnio­sek o wgląd do pra­cy egza­mi­na­cyj­nej (pod­po­wiem, do któ­rej OKE nale­ży go wysłać)
  • po wyzna­cze­niu ter­mi­nu wglą­du — wysłać do mnie infor­ma­cję (abym wie­dzia­ła, kie­dy mam być w gotowości!)
  • pod­czas wglą­du do pra­cy — zro­bić WYRAŹNE zdję­cia całe­go arku­sza: zadań zamknię­tych i otwar­tych, kar­ty odpo­wie­dzi, wyraź­ne zdję­cia wszyst­kich zadań wyma­ga­ją­cych sfor­mu­ło­wa­nia wła­snej odpo­wie­dzi (tak­że stresz­cze­nia oraz wypracowania)
  • po wglą­dzie do pra­cy — natych­miast wysłać mi zdję­cia, abym mogła zorien­to­wać się w pra­cy i pod­po­wie­dzieć, któ­re zada­nia wyma­ga­ją ponow­nej weryfikacji
Czas na zło­że­nie wnio­sku o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów to 2 dni od dnia doko­na­nia wglą­du do pra­cy. Po otrzy­ma­niu kom­ple­tu zdjęć zapo­znam się z Two­ją matu­rą i uzu­peł­nię wnio­sek o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów.

Rów­no­le­gle zacznę wypeł­niać odwo­ła­nie do Kole­gium Arbi­tra­żu Egza­mi­na­cyj­ne­go (na wypa­dek, gdy­by oka­za­ło się, że wnio­sek o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów został odrzu­co­ny). Wów­czas we wnio­sku piszę argu­men­ta­cję wyja­śnia­ją­cą, dla­cze­go w kon­kret­nym zada­niu powin­no się przy­znać więk­szą licz­bę punk­tów (w pierw­szym wnio­sku — o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów — nie pisze się argumentacji).


Jeże­li wnio­sek nie będzie potrzeb­ny — znacz­nie szyb­ciej dosta­niesz nowe świa­dec­two. Jeśli nato­miast trze­ba będzie odwo­łać się do Kole­gium Arbi­tra­żu Egza­mi­na­cyj­ne­go — będziesz mieć już goto­wy wypeł­nio­ny wnio­sek, któ­ry trze­ba będzie tyl­ko zło­żyć i cze­kać na rozpatrzenie 🙂

Uwaga: dokonanie wglądu do pracy i złożenie wniosku o weryfikację liczby punktów nie gwarantuje podniesienia oceny. Oferuję pomoc polegającą na wskazaniu zadań, w których można dostać więcej punktów oraz piszę uzasadnienie, ale ostateczny wynik zależy od tego, czy dyrektor OKE lub Komisja Arbitrażu Egzaminacyjnego uznają naszą argumentację. Gwarantuję sformułowanie wszystkich argumentów, jakie tylko będą możliwe, ale nie mogę zagwarantować zmiany punktacji – takie działanie byłoby nieetyczne i niezgodne z prawdą. W tej ofercie kupujesz kompleksową pomoc w przejściu przez proces odwołania, a nie wyższą punktację. Nie przewiduję zwrotu pieniędzy w sytuacji, gdy uzasadnienie zostanie odrzucone.