Blog to rodzaj stro­ny inter­ne­to­wej zawie­ra­ją­cej upo­rząd­ko­wa­ne wpi­sy na wie­le tema­tów. Pier­wot­nie blo­gi mia­ły jedy­nie for­mę tek­sto­wą, nato­miast w ostat­nich latach znacz­nie popu­lar­niej­sze sta­ły się wide­oblo­gi (odmia­na blo­ga w for­mie fil­mo­wej). Za szcze­gól­ny rodzaj blo­gów moż­na uznać tak­że nie­któ­re pod­ca­sty (choć wie­le z nich ucho­dzi tak­że za for­mę audy­cji radiowej).

Czym jest blog?

Blog to prze­strzeń umoż­li­wia­ją­ca publi­ka­cję swo­ich myśli, opi­nii i świa­to­po­glą­du (w for­mie tek­stu, fil­mu lub nagra­nia). Pier­wot­nie blo­gi były for­mą pamięt­nicz­ka – znaj­do­wa­ły się tam wpi­sy doty­czą­ce róż­nych zda­rzeń, któ­re przy­tra­fi­ły się autor­ce – nato­miast obec­nie więk­szość blo­gów ma spój­ną linię nar­ra­cyj­ną (doty­czą np. wybra­nej kate­go­rii zagadnień).

Blo­gi dzie­lą się na:

 • eks­per­cie,
 • fir­mo­we,
 • rekla­mo­we,
 • hob­by­stycz­ne,
 • roz­ryw­ko­we,
 • infor­ma­tycz­ne

Funkcje blogów w kulturze współczesnej

 • Funk­cja edu­ka­cyj­na – blo­gi są miej­scem publi­ko­wa­nia róż­nych infor­ma­cji doty­czą­cych kon­kret­nych zagad­nień nauko­wych (np. “Z gło­wą w gwiaz­dach”, gdzie autor zaj­mu­je się popu­la­ry­za­cją astro­no­mii lub kanał Mar­cin z lasu Kostrzyń­ski doty­czą­cy tema­ty­ki przy­rod­ni­czej) albo sku­pia­ją­cych się na waż­nych pro­ble­mach spo­łecz­nych (np. kanał Kasi Babis)
 • Funk­cja rekla­mo­wa – wie­le firm pro­wa­dzi na swo­ich blo­gach rela­cje doty­czą­ce wyda­rzeń w danym przed­się­bior­stwie, a tak­że opi­su­je zagad­nie­nia cie­ka­we z punk­tu widze­nia klien­ta (np. fir­my pro­du­ku­ją­ce etui do tele­fo­nów opi­su­ją, jaki pokro­wiec naj­le­piej uchro­ni smart­fon przed zniszczeniem).
 • Funk­cja tera­peu­tycz­na – publi­ko­wa­nie swo­ich myśli na blo­gu jest for­mą uze­wnętrz­nie­nia wła­snych emo­cji, zde­rze­nia ich z rze­czy­wi­sto­ścią. Wypo­wie­dze­nie tego, co sie­dzi głę­bo­ko wewnątrz nas samych, pozwa­la prze­żyć oczysz­cze­nie (np. “Tu Oku­niew­ska”)
 • Funk­cja roz­ryw­ko­wa – blo­gi mogą być tak­że miej­scem roz­ryw­ki, a wpi­sy – peł­ne humo­ru – zapew­niać uśmiech zarów­no twór­com, jak i odbior­com (np. Make­Li­fe­Har­der
 • Funk­cja infor­ma­cyj­na – nie­któ­re blo­gi są prze­strze­nią publi­ko­wa­nia inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji, któ­re nie znaj­du­ją się w stan­dar­do­wym obie­gu medial­nym. Mogą to być np. spe­cja­li­stycz­ne infor­ma­cje z kon­kret­nej dzie­dzi­ny (węd­kar­stwo, moto­ry­za­cja), inspi­ru­ją­ce wywia­dy na róż­ne tema­ty (np. “Impon­de­ra­bi­lia”)
 • Funk­cja inspi­ru­ją­ca – na blo­gu moż­na tak­że zamiesz­czać swo­je inspi­ra­cje doty­czą­ce wła­sne­go hob­by (np. wystrój wnętrz, sty­li­za­cje, DIY)