Tag: fonetyka

Jak ładnie przeklinać po polsku?

Wasza fine­zja zachwy­ca! Oto lista subiek­tyw­nie wybra­nych siar­czy­stych prze­kleństw, dzię­ki któ­rym roz­ła­du­je­my napię­cie i nie dosta­nie­my w twarz. Do wyko­rzy­sta­nia pod­czas fru­stra­cji oko­ło­syl­we­stro­wych. Wszyst­kie­go dobre­go i oby­śmy nie musie­li ich uży­wać w 2022 r. ?

Procesy fonetyczne: udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie

Pro­ce­sy fone­tycz­ne Uprosz­cze­nie gru­py spół­gło­sko­wej – zni­ka trud­na do wymó­wie­nia gło­ska, np. w wyra­zie pierw­szeń­stwo wyma­wia­ne jako pier­szeń­st­fo. Ubez­dź­więcz­nie­nie: Wewnątrz­wy­ra­zo­we postę­po­we – np. prze­gra­na wyma­wia­na jako [psze­gra­na], gdzie dźwięcz­ne rz pod wpły­wem bezdźwięcznego...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep